...

Oleme Su lapse tugi!

Toetame ja nõustame

Meist

Meeskond

  Juhataja: Martin Medar

Lähtume Eesti Psühholoogide Liidu poolt kehtestatud eetilistest printsiipidest:

 • Hoiame privaatsust, anonüümsust ja peame kinni konfidentsiaalsusenõudest.
 • Aitame inimesel arendada enesemõistmise ja ise otsustamise võimet tuginedes teaduslikele teadmisetele ja kinnitust leidnud kogemustele.
 • Püüame endale teadvustada nii oma erialaseid kui ka isiksuse tugevaid ja nõrku külgi, et realistlikult hinnata, milliseid ülesandeid võime endale võtta.
 • Vastutame oma sõnade ja tegude või tegematajätmiste eest.
 • Me ei kohusta kedagi avaldama enda kohta infot, mis pole abistamise protsessiks hädavajalik.
 • Me ei avalda lapsele oma tegevuse või teadmistega survet.
 • Me ei sunni muutma oma tõekspidamisi või tegutsema mingil kindlal viisil.
 • Kui klienti saaks paremini aidata mõni teine spetsialist, siis me ütleme talle seda ja anname vajalikud kontaktid.
 • Kliendi kohta teada saadud info peame saladuses. Juhtumi arutamisel meeskonna või teiste spetsialistidega varjame andmeid, mis võimaldaksid kliendi isiku ära tundmise.
 • Me ei hoia saladust, kui selle hoidmine kahjustab kliendi või kellegi teise elu või tervist. Infot edastame ainult neile, kes saavad antud olukorras ohusolijat aidata.
 • Oma tööd dokumenteerides paneme kirja ainult hädavajaliku info ja hoiame selle isikuandmetest lahus.
 • Juhtumite ülestähendusi hoiame nii, et meeskonnavälised isikud ei saaks neid kätte ei praegu ega ka tulevikus.

Kontaktid

Nimi Ametinimetus Kontakttelefon

Koolitused